Diari oficial de la Generalitat de Catalunya          núm. 5764 – 26.11.2010

Decret 183/2010 de 23 novembre, d’establiments d’allotjament turísitc

Secció 3a

Reserves

Article 23

Contestació a les peticions de reserva

Si l’establiment no dóna resposta, en el termini màxim de 24 hores, a les peticions de reserva efectuades pels clients o clientes, s’entén que la reserva no ha estat acceptada. De totes maneres, l’establiment ha d’informar, al més aviat possible, de forma fefaent, la persona o persones usuàries que havien sol·licitat la reserva de la no-acceptació de la reserva i de les causes de la seva no-acceptació.

Article 24

Objecte de la reserva

Quan les persones clientes hagin obtingut confirmació de reserva d’unitats d’allotjament concretes, amb l’especificació del número o ubicació, les persones titulars dels establiments han de posar-les a la seva disposició en la data convinguda.

Si la reserva fos per unitats d’allotjament indeterminades, s’han de posar a disposició de les persones clientes aquelles que reuneixen les característiques pactades.

Article 25

Paga i senyal per part de les persones usuàries

Les persones titulars dels establiments d’allotjament poden exigir a les persones usuàries que efectuïn una reserva, un avançament del preu que s’entén a compte de l’import resultant dels serveis prestats.

Quan la reserva s’efectuï per a grups, entenent per grup a partir de 20 o més persones, l’avançament del preu serà el que pactin les parts interessades. En tot cas el pacte esmentat haurà d’estipular les indemnitzacions a què, com a màxim, tindrà dret l’establiment en el supòsit d’anul·lació de reserves o en el supòsit de què el grup finalitzi la seva estada abans del període acordat.

Quan la reserva s’hagi realitzat mitjançant eines de pagament electrònic la paga i senyal s’ha d’exigir, si escau, dins les 24 hores següents a la formalització de la reserva. Transcorregut aquest termini s’entén confirmada la reserva sense avançament de part del preu.

Article 26

Cancel·lació de la reserva

1. L’establiment d’allotjament turístic està obligat a informar la persona usuària, abans de la formalització del contracte, sobre les clàusules de cancel·lació.

2. La cancel·lació efectuada per la persona usuària dins els 10 dies anteriors a la data d’arribada dóna lloc a les següents penalitzacions, llevat de pacte en contrari:

a) Reserva per 2 o menys dies, el 50% del preu total d’estada.

b) Reserva per més de 2 dies i fins a 7 dies, el 35% del preu total d’estada.

c) Reserva per més de 7 dies, el 25% del preu total d’estada.

Les anteriors penalitzacions no són d’aplicació quan la cancel·lació es produeix per causa de força major, degudament acreditada.

3. La persona usuària té dret a cancel·lar la reserva confirmada, sense cap penalització, sempre que es faci abans dels 10 dies anteriors a la data d’arribada, llevat pacte en contrari.

Article 27

Rescabalament per renúncia de l’estada

La persona titular de l’establiment d’allotjament turístic està obligada a informar la persona o persones usuàries, abans de la realització del contracte, sobre la normativa aplicable en cas de renúncia de l’estada.

Quan el client o clienta d’un establiment d’allotjament abandoni la unitat reservada abans de la data fins la qual la tenia reservada, la persona titular de l’establiment pot demanar fins a l’equivalent al 50% del preu total dels serveis que restin per utilitzar, llevat de pacte específic entre les parts.

Article 28

Manteniment de la reserva

Quan l’establiment hagi confirmat la reserva sense l’exigència de cap paga i senyal, està obligat a mantenir-la fins a l’hora concertada amb la persona usuària, i en cas de no haver-ho fet, fins a les 20 hores del dia assenyalat.

Si el client o clienta ha abonat la paga i senyal, l’establiment resta obligat a mantenir la reserva efectuada sense cap límit horari pel nombre de dies que cobreixi aquesta, llevat pacte en contrari.